Річний план роботи практичного психолога на 2019-2020 навчальний рік

ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

Згідно «Положення про психологічну службу в системі освіти України» психологічна служба в системі освіти є складовою частиною державної системи охорони здоров’я громадян України.

Мета: виявлення та створення умов для розвитку особистості.

Основними умовами діяльності ПС є:

1. Охорона психічного здоров’я учнів.

Завдання:

· робота по виявленню і створенню соціально-психологічних умов для розвитку особистості;

· профілактичне психологічне обстеження учнів з метою виявлення співвідношення розвитку психічних функцій віковим нормам;

· робота з адаптацією учнів 1,5 класів;

· організація занять індивідуальних та для різних вікових груп з розвитку психічних функцій і корекції.

2. Створення умов для формування психологічно і соціально зрілої особистості, спрямованої на розвиток власних здібностей та саморозвиток.

Завдання:

· розвиток загальних і спеціальних здібностей учнів;

· психологічне обстеження учнів, груп, колективів, умов навчання, виховання, розвитку;

· профорієнтаційна робота;

· розвиток пізнавальних процесів і формування пізнавальної мотивації;

· консультування вчителів, учнів, батьків з проблемних питань.

3. Налагодження здорової психологічної взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу (впровадження концепції НУШ, психологічний супровід інклюзії)

Завдання:

· систематичне і своєчасне вивчення психологічного розвитку особистості, мотивів її поведінки і діяльності;

· вивчення психологічного клімату в колективах і розробка рекомендації з його покращення.

Система діяльності психологічної служби організовується з урахуванням можливостей і резервів учнів на кожному віковому етапі, виходячи з структурного поділу школи на 3 рівня:

1-4 класи – початкова школа,

5-8 класи – основна школа,

9-11 класи – старша школа.

Зміст роботи ПС в початковій школі полягає у:

· формуванні стійкого пізнавального інтересу;

· розвитку пізнавального інтересу та пізнавальних можливостей учнів;

· робота з учнями, що мають складнощі в розвитку емоційної сфери.

Зміст роботи ПС в основній школі полягає у:

· визначенні рівня адаптації учнів 5-х класів до навчання у школі 2-го ступеня;

· психологічному супроводі профільного навчання учнів;

· робота з учнями, що мають проблеми в емоційній сфері.

Зміст роботи ПС у старшій школі полягає у:

· психологічній підтримці професійного самовизначення старшокласників;

· психологічному супроводі навчально-виховного процесу.

Зміст роботи з педагогічним колективом:

· психологічне забезпечення особистісно - орієнтованого навчання учнів;

· захист психічного здоров’я вчителів.

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА

№ п/п Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу Термін проведення Де і з ким проводиться Примітка
1. Діагностика
1. Провести тест «Емоційно- вольова готовність» (вивчення емоційної зрілості учнів). Вересень З батьками першокласників
2. Визначити рівень адаптації дитини до школи «Опитувальник Л. Ковальової, Н. Тарасенко для визначення рівня адаптації дитини до школи». Вересень- листопад З вчителями 1-х класів
3. Визначити тип темпераменту (опитувальник Айзенка). Вересень З учнями 5-х класів
4. Виявлення страхів та тривожності за методикою Е.І.Рогова Жовтень- листопад З учнями 2- х- 4-х класів
5. Провести анкетування «Моє життя в школі та сім’ї» (профілактика насильства в школі та сім’ї). Вересень,листопад З учнями 6 - х- 9- х класів
6. Провести проективний тест особистих ставлень, соціальних емоцій і ціннісних орієнтацій «Будиночки». Жовтень З учнями 1-х класів
7. Провести діагностику рівня шкільної тривожності (Філіпс). Жовтень З учнями 5-х класів
8 Провести діагностику внутрішньо-сімейних відносин - проективна методика «Малюнок сім’». Жовтень З учнями 3-х класів
9. Провести тестування учнів, які мають ознаки дезадаптації. Жовтень З учнями, які мають ознаки дезадаптації
10. Провести тест на виявлення суїцидальних намірів (Н. Шавровська, О.Гончаренко, І.Мельникова). Жовтень З учнями 8-х-9-х класів
11. Провести діагностику емоційного стану й мотивації до навчання (анкета), соціальної адаптації учнів 5-х класів. Соціометричне дослідження. Листопад З учнями 5-х класів
12. Провести м-ку «Школа звірів» (діагностика шкільних неврозів). Листопад З учнями 1-х класів
13. Провести Тест «Визначення мотивів вибору професії». Грудень З учнями 9-х,11-х класів
14. Визначення професійних схильностей учнів 11-х класів ДДО Е.А.Клімова, М-ка «Карта інтересів». Грудень З учнями 11-х класів
15. Провести методику» Особливості вашого виховання». Лютий З батьками учнів 5-х класів
16. Діагностика проблем, які пов’язані з шкільною неуспішністю. Листопад (за запитом) З учнями школи
17. Психологічне обстеження учнів 4 класу з метою визначення їхнього інтелектуального та особистісного розвитку. Березень-квітень З учнями 4-х класів
18. Індивідуальна психодіагностична робота з дітьми, що перебувають на інклюзивній формі навчання. За запитом З дітьми, що перебувають на інклюзивній формі навчання
19. Провести м-ку Вивчення акцентуацій особистості К. Леонгарда (модифікація С. Шмішека). За потребою, за запитом З учнями схильними до правопорушень
20. Провести діагностику характеру, агресивності (м-ка Басса-Даркі) учнів, схильних до правопорушень. За потребою,за запитом З учнями схильними до правопорушень
21. Проведення групової та індивідуальної діагностики. За потребою,за запитом Діти,батьки, вчителі
22. Визначення психічних процесів пам’яті, уваги, мислення. Протягом року, за потребою З обдарованими дітьми
2. Консультування
1. Консультування батьків та педагогів щодо навчального потенціалу та індивідуальних особливостей учнів 1 класу. Протягом року З класними керівниками та батьками 1-х класів
2. «Психологічні зустрічі» - консультування вчителів з професійних проблем:
 • проблем адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;
 • причини шкільної неуспішності;
 • причини «важковиховуваності» учнів;
 • дозвілля дітей;
 • мотивація навчання;
 • вихід з конфліктних ситуацій;
 • синдром емоційного вигорання
 • складних життєвих ситуацій;
Протягом року З педагогами
3. Індивідуальні бесіди з новоприбулими учнями за потреби (якщо є). Протягом року З новоприбулими учнями
4. Групове та індивідуальне психологічне консультування учнів з проблем:
 • Адаптації до нових умов навчання та виховання;
 • підготовка до ДПА, ЗНО;
 • девіантної поведінки ;
 • схильності до суїциду
 • переходу в старшу школу;
 • профконсультування;
 • залежності (наркотичної, комп’ютерної, телевізійної);
 • передекзаменаційний стрес;
 • особливості підліткового віку;
 • міжособисті, шкільні, самооціночні проблеми учнів;
 • взаємини в системі «батьки-діти»;
 • взаємини в системі «педагоги-діти»;
 • мотивація навчання, ціннісні орієнтації ;
 • обдарованості;
 • складної життєвої ситуації.
Протягом року З учнями НВК
5. Консультування батьків з питань виховання та навчання дітей:
 • труднощі адаптаційного періоду;
 • готовності дитини до навчання в нових умовах;
 • проблеми в навчанні;
 • труднощі взаємостосунків з дітьми;
 • жорстокості та насильства в сімейному та дитячому середовищі;
 • професійний вибір;
 • дозвілля дітей;
 • схильності, здібності дітей;
 • культура поведінки;
 • передекзаменаційний стрес;
 • складних життєвих ситуацій;
 • дитячих страхів;
 • дитячої залежності;
 • тісних контактів з вчительським колективом та постійної співпраці;
 • дитячого суїциду
Протягом року З батьками
6. Індивідуальні бесіди з дітьми «групи ризику» та усіма учасниками навчального процесу Протягом року З учнями НВК
7. Індивідуальні консультації з питань інклюзивного навчання. Протягом року Батьки, вчителі
3. Корекція
1. Корекційно-розвивальні заняття з розвитку пізнавальних процесів учнів, які мають особливі потреби у навчанні (за програмою інклюзивного розвитку) Протягом року Учні, які навчаються в інклюзивних класах та за індивідуальною програмою
2. Групова або індивідуальна корекція учнів з таких проблем: -агресивна поведінка -девіантна поведінка -тривожність і страхи -самооцінка -корекція пізнавальних процесів (пам'ять, увага, мислення, уява, сприйняття) -дезадаптація до навчання в школі або колективі Протягом року Учні НВК (за потреби)
4.Профілактика
1. Проведення занять, що сприяють швидкій адаптації учнів 1-х класів. Вересень - листопад З учнями 1-х класів
2. Заняття-тренінг «Я - п’ятикласник!» (сприяння успішній адаптації учнів 5-х класів до навчання). Вересень - грудень З учнями 5-х класів
3. Тренінгові заняття з розвитку навичок підвищення стресостійкості Протягом року Діти, які постраждали від воєнного конфлікту
4. Заняття з елементами тренінгу «Давайте жити дружно!». Жовтень З учнями 2-х класів
5. Заняття з елементами тренінгу «Гнів, що з ним робити?». Жовтень З учнями 3-х класів
6. Заняття з елементами тренінгу «Шкідливі звички та їх вплив на організм людини». Листопад З учнями 4-х класів
7.
8. Заняття з елементами тренінгу «Здоров’я в наших руках». Листопад-лютий З учнями 3-х – 6-х класів
9. Заходи в рамках акції «16днів проти насильства». Листопад- грудень. З учнями 6-х – 11-х класів
10. Тренінгове заняття «Жити – це здорово!» (профілактика суїцидальної поведінки серед підлітків). Листопад З учнями 8-х класів
11. Виступи перед батьками з питань: - «Вплив телебачення, інтернету на психіку дитини»; - «Маркери булінгу» Протягом року, на запит класних керівників Батьки учнів НВК
12. Виступи на годинах спілкування:
 • «Скажемо насильству «ні»!»;
 • «Шляхи розв’язання конфлікту»;
 • «Мої права»;
 • «Попередження ВІЛ/СНІД та ІПСШ»;
 • «Протидія торгівлі людьми»;
 • «Я проти наркотиків!»;
 • «Булінг-проблема 21 століття»;
 • «Безпека в Інтернеті»;
 • «Профілактика суїциду».
Протягом року З учнями 1-х – 11-х класів
5. Просвіта
1. Виступи на нарадах, конференціях, педрадах. Протягом року З педагогами
2. Виступи перед батьками з питань:
 • «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»;
 • «Вікові особливості дитини»;
 • «Дозвілля дітей. Режим дня» ;
 • «Роль батьків при підготовці до ЗНО»;
Протягом року, на запит класних керівників Батьки учнів НВК
3. Круглий стіл з педагогами, які викладають у 1-х класах: «Увага – адаптація!». Грудень З педагогами
4. Виступи перед учителями з питань адаптації учнів. За планом закладу З педагогами
5. Виступи на годинах спілкування:
 • «Ми вміємо дружити»;
 • «Знання прав не звільняє від обов’язків»;
 • «Ефективне спілкування».
 • «Пубертатний період або підлітковий вік»;
 • «Лихослів’я та культура спілкування»;
 • «Дозвілля дітей»;
 • «Репродуктивне здоров’я»;
 • «Психогігієна підлітків»;
 • «Вибір професії-вибір життя»;
Протягом року З учнями 1-х – 11-х класів
6. Профорієнтаційні години спілкування Листопад- березень З учнями 9-х – 11-х класів
7. Тренінги спілкування. Протягом року З учнями 5-х – 11-х класів
8. Година спілкування «Готуємось до ДПА та ЗНО ». Січень, Березень З учнями 9-х ,11-х класів
9. Робота з обдарованими дітьми (психологічна підготовка до інтелектуальних конкурсів, олімпіад, захисту МАН тощо) Протягом року Обдаровані діти
10. Психолого-педагогічний семінар (практикум) «Навички ефективної комунікації вчителів для успішної взаємодії з учнями та їх батьками». Лютий З педагогами
11. Розробка інформаційних тематичних брошур для батьків, вчителів за потреби Протягом року Батьки, вчителі
12. Просвітницька робота з питань інклюзивної освіти (за потреби) Протягом року Батьки, вчителі
6. Навчальна діяльність
1. Гуртковий курс «Дорослішай на здоров’я» Протягом року 9-А клас
7. Інше (організаційно-методична робота, зв’язки з громадськістю)
1. Складання плану роботи на рік Серпень
2. Підготовка психодіагностичного інструментарію (анкет, тестових бланків). Протягом року
3. Підготовка корекційних і розвивальних занять. Протягом року
4. Складання звітів про виконану роботу Грудень,травень
5. Робота в бібліотеці, самопідготовка Протягом року
6. Підготовка до виступів на батьківських зборах, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних нарадах Протягом року
7. Підготовка до проведення «годин психолога» з учнями Протягом року
9. Відвідування уроків вчителів, які атестуються Протягом року
10 Складання психологічних характеристик учнів, класних колективів Протягом року
11. Участь в навчально-методичних семінарах, нарадах Протягом року
12. Співпраця з педагогами та психологами інших навчальних закладів Протягом року
13. Співпраця з соціальними службами сім’ї та молоді Деснянської ОТГ. Протягом року
14. Взаємодія з органами виконавчої влади та громадським самоврядуванням. Протягом року

Організація роботи з розв’язання проблеми насильства

в освітньому закладі

13 квітня 2018 року.
На базі Деснянського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» проведено навчальний семінар тренінг для педагогічних працівників закладу з проблеми «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому закладі».
Протягом семінару розглядалися питання проявів насильства в освітньому закладі; причин, індикаторів та наслідків насильства; визначалися наслідки ігнорування цієї проблеми для учасників освітнього процесу. Педагогами визначено місце дорослого у розв’язанні проблеми насильства в дитячому середовищі, напрацьовані варіанти дій щодо попередження цього явища в освітньому закладі. Акцентовано увагу на алгоритмі попередження або припинення булінгу серед учнівської молоді та першій психологічній допомозі дитині після травматичної події.
Захід проведено за ініціативи адміністрації та психологічної служби закладу.
/Files/images/psiholog/IMG_4206.jpg/Files/images/psiholog/IMG_4199.jpg/Files/images/psiholog/IMG_4204.jpg/Files/images/psiholog/IMG_4195.jpg/Files/images/psiholog/IMG_4215.jpg


16 лютого 2017 року було проведено семінар психолога для вчителів

"Сучасні психолого-педагогічні методи роботи з обдарованими дітьми".

На семінарі розглянуті питання навчання, виховання талановитих та здібних дітей в Україні, а також запропоновані сучасні методи роботи з обдарованими дітьми в системі освіти.

/Files/images/psiholog/trening/IMG_1979.jpg/Files/images/psiholog/trening/IMG_1994.jpg/Files/images/psiholog/trening/IMG_1998.jpg/Files/images/psiholog/trening/IMG_2006.jpg /Files/images/psiholog/trening/IMG_2000.jpg

"16 днів проти насилля"

З 25 листопада по 10 грудня в Україні проводиться акція
"16 днів проти насилля", метою якої є привернення уваги громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім"ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпеченні рівних прав чоловіків та жінок.
Захистить себе, і цим ви зробите перший кро до захисту інших.

Акція "Синя стрічка"

присвячена запобіганню насильства над дітьми.

/Files/images/psiholog/1.jpg/Files/images/psiholog/11.jpg

Акція "Червона стрічка"

присвячна усвідомлення небезпеки ВІЛ/СНІДу

/Files/images/psiholog/2.jpg/Files/images/psiholog/22.jpg/Files/images/psiholog/222.jpg/Files/images/psiholog/2222.jpgПсихологічне відновлення учнів.

16 лютого на базі Деснянської гімназії, методистом обласного центру практичної психології і соціальної роботи, Лісовецькою І.М, спільно з практичним психологом закладу, Фатєєвою М.В., розпочато проведення низки тренінгових занять за программою Міністерства освіти і науки України «Розвиток навичок психологічного відновлення школярів» та авторською програмою «Відновлення ресурсів» з учнями середніх та старших класів,батьки яких знаходилися у зоні проведення антитерористичної операції. Заняття спрямовані на пошук внутрішніх та зовнішніх ресурсів, формуванню адекватної самооцінки, розвиток навичок використання технік психологічного відновлення, вирішення проблемних ситуацій без конфлікту, вмінню керувати своїми емоціями та вчинками, позитивному мисленню, стабілізації емоційного стану.

/Files/images/psiholog/trening/1.JPG/Files/images/psiholog/trening/2.JPG/Files/images/psiholog/trening/3.JPG/Files/images/psiholog/trening/4.JPG/Files/images/psiholog/trening/5.JPG/Files/images/psiholog/trening/6.JPG/Files/images/psiholog/trening/7.JPG/Files/images/psiholog/trening/IMG_0701.JPG/Files/images/psiholog/trening/IMG_0711 (1).JPG/Files/images/psiholog/trening/IMG_0715.JPG


Кiлькiсть переглядiв: 321

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 17 Травня 2021

Цей сайт безкоштовний!